Je kosenie trávy povinné?

Nachádza sa na susedovom pozemku rastlinná pokrývka neidentifikovateľného obsahu ohrozujúca Vašu duševnú pohodu, resp. nebodaj Váš poctivo pestovaný anglický trávnik. Ak áno, v takom prípade Vás bude určite zaujímať aké opatrenia môžete podniknúť vo vzťahu k Vášmu susedovi a následne Váš sused k tomuto súboru náhodných alebo stále sa vyskytujúcich rastlín alebo rastlinných spoločenstiev zvaných vegetácia.

Touto vegetáciou myslíme zaburinenú trávu nevídaných rozmerov prekračujúcich rámec toho čo ešte ako tak znesiteľné pre zachovanie dobrých susedských vzťahov. Pred tým ako sa začneme zaoberať právnymi omáčkami, ktoré každému lezú na nervy, skúsme si načrtnúť možnosti mimoprávne napríklad taký normálny rozhovor medzi susedmi a jeho obsahové smerovanie.

Prvou možnosťou je pekne poprosiť suseda, či by sa mu tak náhodou nechcelo pokosiť svoj vegetačný skvost. Môžete poukázať na výhody kosenia a použiť podporné argumenty typu: 1) „Pri kosení sa pekne chytá bronz a môžete nasávať vitamín D, ktorý je označovaný za vitamín šťastia“ (pri tomto argumente by mal sused pochopiť, že myslíte na jeho šťastie a chcete, aby ušetril na výživových doplnkoch, takže myslíte aj na jeho peňaženku); 2) „Kosenie zabezpečuje pohyb, ktorý je prospešný pre ľudské zdravie a má blahodarne účinky na figúru“ (tu by mal sused pochopiť, že je pre Vás dôležité jeho zdravie); 3) „Po pokosení budete mať krásnu záhradku“ (tieto slová by mali v susedovi evokovať dojem, že myslíte na to, aby jeho záhradku obdivovali okoloidúci a šírili o ňom dobré slovo); 4) Ak nezaberie ani jeden z týchto príkladmo uvedených argumentov, tak môžete skúsiť tento:  „Ak pokosíte nedostanete odo mňa na papuľu“ (túto možnosť radšej vynechajte aj keď sa to môže javiť ako efektívne mimosúdne riešenie susedského sporu).

Ak sa prvá možnosť minula účinku, pretože suseda tieto argumenty neoslovili, môžete sa sami ponúknuť susedovi, že mu jeho „trávnik“ pokosíte Vy a to buď veľkodušne alebo za nejakú protislužbu. V prípade, že ste sa predsa odvážili využiť argument pod bodom 4), ktorý sa u suseda nestretol s pochopením, zrejme už kosíte bez nároku na protislužbu s kozmetickým doplnkom pod okom.

A teraz trochu právneho pokecu. Z vlastníctva nevyplývajú len oprávnenia, ale taktiež povinnosti – tento záver má svoj ústavnoprávny základ v čl. 20 Ústavy SR, podľa ktorého vlastníctvo zaväzuje. Preto ak vlastníte pozemok, ktorý je zarastený trávou burinovitého charakteru, neminie Vás povinnosť tento pozemok z času na čas pokosiť bez ohľadu na to, či ho využívate alebo nie.

Pozrime sa teda na to, čo takému neposlušnému susedovi pestujúcemu burinovitý porast hrozí z hľadiska zákona.

1.       Administratívnoprávna zodpovednosť podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2OO3 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 3 ods. 1 písm. b) citovaného zákona je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy ( orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Podľa § 25 a § 26 tohto zákona sa vlastník porušením tejto povinnosti dopúšťa priestupku, príp. správneho deliktu, za ktorý mu hrozí pokuta až do 330 Eur a v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľovi pokuta od 166 eur do 33 200 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, na ktorom sa dopúšťa tohto správneho deliktu. Rovnako hrozia sankcie podľa zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti za porušenie povinnosti v zmysle § 3 tohto zákona.

2.       Civilná žaloba v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka (inštitút susedských vzťahov). Podľa tohto ustanovenia Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Aby sa predišlo týmto nepriaznivým právnym následkom, možno nečinným susedom len odporučiť, aby realizovali opatrenia proti rozširovaniu burín, a to  pravidelným udržiavaním trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov a zmiernia sa nežiadúce účinky na alergikov.

 

Tomáš Čentík

17. mája 2017

 

 

ZDROJ: https://www.ulpianus.sk/blog/je-kosenie-travy-povinne/

Posledné príspevky

27. február 2020

Kontaktujte Nás

 

© 2020 UdrzbaPozemkovPO.sk. All Rights Reserved. Created By FantasticWeb.sk